Ổn áp standa 1 pha

Ổn áp standa 1 pha -
HOTLINE: 0904.584.000

Ổn áp standa 1 pha

Ổn áp Standa 20KVA ST (150-250V)

9.335.000₫

Ổn áp Standa 10KVA DRI (50-250V)

5.100.000₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA ST (150-250V)

4.100.000₫

Ổn áp standa 7,5KVA ST (150-250V)

3.254.000₫

ỔN ÁP STANDA 5KVA DRI (50-250V)

3.260.000₫

Ổn áp Standa 5KVA DR (90-250V)

2.700.000₫

ỔN ÁP STANDA 5KVA ST (150 - 250V)

2.400.000₫

Ổn Áp Standa 30KVA ST (150 – 250V)

14.081.000₫

Ổn Áp Standa 30KVA ST (150 – 250V)

13.500.000₫

Ổn Áp Standa 50KVA ST (150 – 250V)

24.693.000₫

Ổn Áp Standa 30KVA DR (90 – 250V)

15.615.000₫

Ổn Áp Standa 50KVA DR (90 – 250V)

22.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DR (90 – 250V)

11.000.000₫